Tokenomics

SB Token

Tổng cung cũng như kí hiệu của SB không thay đổi so với trước đây

Thông tin cơ bản:

  • Tên Token: SB Group

  • Ký hiệu: SB

  • Mạng Blockchain: CW-20 và BEP-20

  • Tổng cung: 100.000.000

  • Project Valuation: $15 million.

Last updated